A2 ÖIF - IP

15. 12. 2023 (Freitag)

11. 01. 2024 (Donnerstag)

16. 02. 2024 (Freitag)

15. 03. 2024 (Freitag)

B1 ÖIF - IP

15. 12. 2023 (Freitag)

11. 01. 2024 (Donnerstag)

17. 02. 2024 (Samstag)

16. 03. 2024 (Samstag)

B2 ÖIF

16. 12. 2023 (Samstag)

12. 01. 2024 (Freitag)

16. 02. 2024 (Freitag)

16. 03. 2024 (Samstag)